1.         Over deze gebruiksvoorwaarden

In deze gebruiksvoorwaarden leggen wij uit waar u als gebruiker van de Cheese-applicatie rekening mee moet houden. In dit document staan de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Cheese-applicatie en het daaronder liggende systeem.

Door deze voorwaarden te accepteren verklaart u ten opzichte van Vialis B.V. en de aangesloten organisaties die de Cheese app inzetten bij activiteiten (waarvoor u wordt uitgenodigd via de Cheese app.) volledig te hebben gelezen, te hebben begrepen en te aanvaarden.

2.         Algemeen over de Cheese-applicatie

De Cheese-applicatie is een app van Vialis B.V. Er zijn verschillende organisaties bij de Cheese-applicatie aangesloten. U kunt door verschillende aangesloten organisaties worden uitgenodigd om gebruik te maken van de Cheese-applicatie.

De Cheese-applicatie heeft tot doel om u, als eindgebruiker, in staat te stellen om toestemming te geven voor de publicatie via verschillende communicatiekanalen van foto’s waarop u bent te zien. Het gaat om foto’s die door u, de bij de Cheese-applicatie aangesloten organisaties of door andere Gebruikers van de Cheese-applicatie zijn gemaakt of zijn geüpload naar de Cheese-applicatie.

De aangesloten organisaties hebben Vialis B.V. de opdracht gegeven om de applicatie waarmee de toestemmingen voor publicatie van de foto’s te beheren. De verantwoordelijkheid voor het verwerken van de foto’s ligt uitdrukkelijk bij de aangesloten organisatie.

Vialis B.V. is niet verantwoordelijk voor de foto’s die in de Cheese-applicatie te zien zijn en voor de wijze waarop personen in de Cheese-applicatie zijn geregistreerd. Hebt u vragen of opmerkingen over de foto’s, neem dan contact op met de betreffende aangesloten organisatie (de organisator van de activiteit).

3. Uw privacy

De betreffende aangesloten organisatie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat de aangesloten organisatie bepaalt of bepaalde foto’s worden opgenomen in de Cheese-applicatie en of bepaalde foto’s openbaar worden gemaakt.

Wilt u meer weten over de  werking  van de Cheese-applicatie, bekijk dan de website www.cheeseapp.io voor de privacyverklaring van de Cheese-applicatie, of neem contact op met uw betreffende aangesloten organisatie (met betrekking tot de foto’s in de Cheese-applicatie, hiervoor is Vialis B.V. niet verantwoordelijk).

4. Intellectuele eigendomsrechten

Op alle programmatuur, informatie, beeldmateriaal en overige gegevens (met uitzondering van de foto’s die door de aangesloten organisaties en/of Gebruikers in de Cheese-applicatie worden geüpload) van en op de Cheese-applicatie zijn eigendom van of behoren anderszins toe aan Vialis B.V. Zonder toestemming van Vialis B.V. is het niet toegestaan om deze programmatuur, informatie, beeldmateriaal en overige gegevens van de Cheese-applicatie te kopiëren, openbaar te maken, te bewerken of te verspreiden.

Alle foto’s die door de aangesloten organisaties en/of andere Gebruikers in de Cheese-applicatie worden geüpload, zijn eigendom van of behoren anderszins toe aan de betreffende aangesloten organisatie. Zonder toestemming van de betreffende aangesloten organisatie is het niet toegestaan om deze foto’s te kopiëren, openbaar te maken, te bewerken of te verspreiden.

Indien u, als gebruiker, een of meerdere foto’s upload in de Cheese-applicatie, verleent u aan de door u gekozen aangesloten organisatie(s) waarvan u uitnodigingen hebt ontvangen voor activiteiten en voor zover nodig ook aan Vialies B.V. [een onbeperkt, royalty-vrij, onherroepelijk, overdraagbaar, sub-licentieerbaar gebruiksrecht om de foto in ieder geval (i) binnen de Cheese-applicatie te gebruiken (en voor zover noodzakelijk voor het gebruik en (door)ontwikkeling van de Cheese-applicatie) en (ii) buiten de Cheese-applicatie te gebruiken, kopiëren, openbaar te maken, te bewerken of te verspreiden. U garandeert dat er geen rechten van derden op de foto’s rusten.

5. Gedragsregels

Bij gebruik van de Cheese-applicatie is het u niet toegestaan om:

 • u anders voor te doen dan wie u daadwerkelijk bent;
 • de Cheese-applicatie te gebruiken op een wijze die in strijd is met wet- en regelgeving;
 • de Cheese-applicatie te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor hij is bestemd;
 • op wat voor wijze dan ook geautomatiseerde gegevensverzameling-programma’s, extractieprogramma’s, kopieermiddelen, spiders, robots  of andere soortgelijke software en of middelen toe te passen zonder dat de applicatie zelf in de gewenste functionaliteit voorziet of u hiervoor schriftelijk toestemming heeft van Vialis B.V.

Daarnaast is het in het bijzonder niet toegestaan om teksten, foto’s en andere informatie in de Cheese-applicatie te uploaden die het volgende inhouden, waarop het volgende is te zien of als zodanig kan worden begrepen:

 • naaktheid, (kinder)pornografie en/of andere seksueel expliciete inhoud;
 • schadelijke of gevaarlijke inhoud;
 • haatdragende inhoud;
 • gewelddadige of schokkende inhoud;
 • beledigde, intimiderende en bedreigende inhoud;
 • misleidende, oplichtende inhoud;
 • inhoud waarbij iemand zich voordoet als een ander;
 • inhoud waarop rechten van derden rusten.

Het staat Vialis B.V. vrij om naar eigen goeddunken te bepalen of het gebruik van de Cheese-applicatie en/of geüploade inhoud in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden.

Als u deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft, heeft Vialis B.V. het recht om u de toegang tot de Cheese-applicatie (tijdelijk) te ontzeggen. Indien u inhoud heeft geüpload in de Cheese-applicatie, dat in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, heeft Vialis B.V. het recht om deze inhoud onbereikbaar te maken en te verwijderen.

6. Beschikbaarheid, functioneren en beëindigen Cheese-applicatie

De Cheese-applicatie is met de grootst mogelijke zorg ontworpen. Vialis B.V. streeft ernaar de Cheese-applicatie technologisch up-to-date te houden en door te ontwikkelen. Desondanks kan Vialis B.V. niet garanderen dat de Cheese-applicatie foutloos of zonder onderbreking zal functioneren.

Vialis B.V. biedt de Cheese-applicatie “as is” aan. U gaat er door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren dan ook uitdrukkelijk mee akkoord dat de Cheese-applicatie mogelijk niet foutloos functioneert en/of (tijdelijk, permanent, gedeeltelijk en/of geheel) niet beschikbaar kan zijn.

Vialis B.V. heeft te allen tijde het recht om de beschikbaarheid van de Cheese-applicatie te beëindigen.

Vialis B.V. heeft te allen tijde het recht om foto’s te verwijderen. Vialis B.V. garandeert op geen enkele wijze dat u altijd toegang zal blijven houden tot foto’s.

7. Aansprakelijkheid

Vialis B.V. is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt in verband met het gebruik van de Cheese-applicatie.

De aangesloten organisaties zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de Cheese-app. Als een aangesloten organisatie bijvoorbeeld in strijd met de (niet) door u verleende toestemmingen foto’s publiceert, of gepubliceerd houdt, dient u de aangesloten organisatie daarvoor aan te spreken.

Zou Vialis B.V., om wat voor reden dan ook, toch aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan in verband met het gebruik van de Cheese-applicatie dan is die de aansprakelijkheid van Vialis B.V. te allen tijde beperkt tot een bedrag van € 1.000,- per kalenderjaar.

Daarnaast zijn te allen tijde van vergoeding uitgesloten alle vormen van indirecte schade, waaronder in ieder geval moet worden begrepen inkomstenderving, gemiste besparingen, misgelopen winst en kosten die geen direct verband houden met het gebruik van de Cheese-applicatie.

8. Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden

Vialis B.V. heeft te allen tijde het recht om deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigingen. In het geval van wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden zal Vialis B.V.  u hierover informeren.

9. Toepasselijk recht en forumkeuze

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Elk geschil met Vialis  B.V., of zijn functionarissen, directeurs, werknemers, agenten of gelieerde ondernemingen, voortvloeiende uit of in verband met deze gebruiksvoorwaarden, zal uitsluitend worden beslecht door de rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

10. Overige

Wanneer een deel van deze gebruiksvoorwaarde onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, laat dit de andere delen van deze voorwaarden ongemoeid. U stemt ermee in dat, wanneer Vialis B.V. geen gebruik maakt van de in deze gebruiksvoorwaarde weergegeven rechten, dit niet als een formele afstand van diens rechten kan worden opgevat.